The Harris Tweed® Journal

Dìon

2nd March

Ten Reasons to Love Harris Tweed®

1. Dìon
/dʲiən/
“Protection”

Tha Achd a’ Chlò Hearaich (1993) a’ gleidheadh san lagh gum bi gach meatair de Chlò Hearach a rèir nan inbhean agus a’ leantainn a’ mhìneachaidh reachdail mun Chlò Hearach. Far am faic thu comharra an Òrb, is e dearbhadh a tha sin gu bheil an t-aodach air ullachadh gu h-ùghdarrail mar a tha air a chur an cèill san Achd.

“The Harris Tweed Act (1993) enshrines in law that every metre of Harris Tweed® will conform to exacting standards and adhere to the legal definition of Harris Tweed®. Where you see the Orb mark, you are guaranteed the cloth is authentically produced as outlined by the Act.”

Visit our website to read more of our ‘Ten Reasons to Love Harris Tweed®’ available in both Gaelic and English.
https://gaelic.harristweed.org/ten-reasons/
https://www.harristweed.org/ten-reasons/

The Outer Hebrides – Designated World Craft City for Harris Tweed

Featured fabric: Harris Tweed Hebrides, visit https://www.harristweed.org/buy-harris-tweed/ for more details.

Photograph by Alison Johnston | encompass
harris tweed authority blue fabric 10 reasons to love harris tweed

More Stories

Splash of purple

8th July | colour match

Shared Island Stories

4th July | news
Back