Harris Tweed - The Orb
Harris Tweed®
Labels Policy and Brand Use Rules

The role of the Harris Tweed Authority is to protect and promote the Harris Tweed brand and reputation. We neither make Harris Tweed cloth nor sell Harris Tweed items. To ensure that you help preserve the quality of the brand, it is essential that you read the Labels Policy and Brand Use Rules when using Harris Tweed.

The Harris Tweed® Journal

Word of the Week: Protection/Dìon

22nd July

Do you love Harris Tweed® cloth?
(We like to think you do.)

Harris Tweed® Cloth
Harris Tweed® Cloth

Our new ‘Word of the Week’ series is about what we love about Harris Tweed® cloth.

Reason 1: Protection/Dìon

Protection
The Harris Tweed Act (1993) enshrines in law that every metre of Harris Tweed® will conform to exacting standards and adhere to the legal definition of Harris Tweed®. Where you see the Orb mark, you are guaranteed the cloth is authentically produced as outlined by the Act.

Dìon
Tha Achd a’ Chlò Hearaich (1993) a’ gleidheadh san lagh gum bi gach meatair de Chlò Hearach a rèir nan inbhean agus a’ leantainn a’ mhìneachaidh reachdail mun Chlò Hearach. Far am faic thu comharra an Òrb, is e dearbhadh a tha sin gu bheil an t-aodach air ullachadh gu h-ùghdarrail mar a tha air a chur an cèill san Achd.

Photography by Alison Johnston/Encompass

More Stories

Bog Cotton

4th August | colour match
Back