The Harris Tweed® Journal

Word of the Week: Blended and Carded Wool

24th June

What a difference a blend makes!
The Harris Tweed® Story from Wool to Yarn

harris-tweed-authority-blended-wool-carding-machine_alison_johnston_encompass_01
Mill Carding

STAGE 4:
BLENDED AND CARDED WOOL: The ‘Silver’ refers to the wool when it has been further broken down and the colours thoroughly mixed. The other sample is the product of the condenser part of the carding machine. It shows how the wool has been divided equally into embryo yarn. It has no strength and is easily pulled apart.

CLÒIMH AIR A CO-MHEASGACHADH IS AIR A CÀRDADH: Tha am facal ‘Airgead’ air a thoirt dhan chlòimh an uair a tha i air a bhith air a briseadh sìos gu tur agus a tha na dathan air am measgachadh gu math. Tha an sampall eile air a thighinn bhon choindeansair a tha san inneal càrdaidh. Tha e a’ sealltainn mar a tha a’ chlòimh air a bhith air a roinn gu co-ionann na tùs-shnàth. Chan eil neart sam bith innte agus tha e furasta a tarraing às a chèile.

Photography by Alison Johnston/Encompass

The Process

More Stories

Layered colours

27th May | colour match

Visitors from Sweden

22nd May | news

Hushinish Highlander

13th May | colour match
Back